BELANGRIJKE TIP VAN VVD REUSEL-DE MIERDEN!

Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2021 Reusel-De Mierden ligt ter inzage, met ingang van 11-01-2021, zes weken ter inzage. Spelen er voor u belangen: zorg tijdig voor een inspraakreactie!

 

Gemeenteblad van Reusel-De MierdenAfbeelding met gras, buiten, veld, vogel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Datum publicatie

Organisatie

Jaargang en nummer

Rubriek

08-01-2021 09:00

Reusel-De Mierden

Gemeenteblad 2021, 6023

Plannen | ruimtelijk

Bekendmaking ter inzage legging voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2021 Reusel-De Mierden

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden maken op grond van de Inspraakverordening Reusel-De Mierden bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2021” met ingang van 11 januari 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Aanleiding

Het bestemmingsplan betreft een integrale herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2009 en het bestemmingsplan Buitengebied 2009, herziening fase 1a. Met dit bestemmingplan wil de gemeente komen tot een actueel, uniform en eenduidig planologisch kader voor het buitengebied. Hierdoor beschikken we bij inwerkingtreding van de Omgevingswet over een actueel bestemmingsplan, dat al zoveel als mogelijk aansluit bij - en daar waar mogelijk zelfs al voldoet aan - de nieuwe Omgevingswet. Dit houdt in dat het plan flexibeler wordt dan het bestemmingsplan uit 2009. Minder vaste regels voor het hele buitengebied en meer ruimte voor maatwerk. Het bestemmingsplan voorziet ook in de planologische doorvertaling van de (Interim) Omgevingsverordening van de provincie en de Omgevingsvisie Reusel-De Mierden.

 

Het voorontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting met bijlagen, planregels met bijlagen en verbeeldingen.

 

In februari 2021 wordt de concept Nota Ruimtelijke Kwaliteit (NRK) ter inzage gelegd. De NRK vervangt de huidige, inmiddels verouderde, welstandsnota uit 2004 en geldt voor het gehele gemeentelijk grondgebied. De NRK gaat uit van een brede benadering van omgevingskwaliteit in de geest van de Omgevingswet en bevat onder andere ook criteria voor landschappelijke inpassing.

Ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Het gemeentehuis is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur, op dinsdag van 09.00 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Vanwege de coronamaatregelen vragen wij u hiervoor tevoren via het telefoonnummer 0497 – 650 650 of het e-mailadres buitengebied@reuseldemierden.nl een afspraak te maken. Tegen betaling van leges kunt u kopieën krijgen van de ter inzage liggende stukken.

 

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan ook digitaal raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het voorontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.1667.BPbuit0083-VO01.

Inspraakreacties

Tijdens de inzage termijn kan een ieder bij burgemeester en wethouders een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Dit kan op de volgende manieren:

 

1.   schriftelijk (geen e-mail): naar burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden, postbus 11, 5540 AA Reusel. Het is belangrijk dat u uw inspraakreactie voorziet van de datum van uw inspraakreactie, de redenen/omschrijving van uw reactie, uw adresgegevens en ook dat u uw inspraakreactie ondertekent;

2.   mondeling: Voor het kenbaar maken van een mondelinge inspraakreactie kunt u via het e-mailadres buitengebied@reuseldemierden.nl een afspraak met één van de leden van het projectteam Buitengebied maken. Vanaf de eerste week van januari 2021 nemen wij telefonisch contact met u op om de afspraak in overleg met u in te plannen. Wij vragen u daarom in uw e-mail uw adres- en telefoongegevens waarop u bereikbaar bent te vermelden. Ook kunt u in uw e-mail aangeven of u uw mondelinge inspraakreactie via een telefonisch of digitaal gesprek kenbaar wilt maken. Een digitaal gesprek gaat via Microsoft Teams. U ontvangt tijdig de link voor dit gesprek Van het gesprek wordt een kort verslag gemaakt. Tussen het inplannen van de afspraak en de afspraak zelf zit minimaal 2/3 werkdagen ten behoeve van een goede voorbereiding.

 

Wij wijzen u erop dat het kenbaar maken van een inspraakreactie per e-mail niet mogelijk is.

Geen inloopbijeenkomsten, wel telefonische en digitale gesprekken mogelijk

Wilt u geen inspraakreactie kenbaar maken maar wel met ons in gesprek over het nieuwe bestemmingsplan? Dit kan ook vanaf 18 januari tot en met 22 februari 2021. U kunt zich hiervoor via buitengebied@reuseldemierden.nl aanmelden. Wij nemen telefonisch contact met u op om de afspraak in overleg met u in te plannen.

Vragen

Voor het inwinnen van nadere informatie kunt u contact opnemen met het projectteam Buitengebied, bereikbaar via telefoonnummer 0497 650 650 of via e-mail buitengebied@reuseldemierden.nl.

 

 

Reusel, 8 januari 2021

het college van burgemeester en wethouders,

mr. R.P.B.M. Brekelmans          mw. A.J.M.H. van de Ven

secretaris                                 burgemeester

 

Link “Overheid.nl”: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-6023.html?utm_campaign=20210109&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_reusel-de%20mierden&utm_content=over_uw_buurt

 

Link “gemeente Reusel-De Mierden”: https://www.reuseldemierden.nl/voorontwerpbestemmingsplan-buitengebied-2021/